Εισαγωγή

Ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Στους όρους χρήσης περιλαμβάνονται και τα Προσωπικά Δεδομένα που οφείλετε να διαβάσετε.
Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Εγγυήσεις

Οι υποχρεώσεις της ιστοσελίδας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ελέγχονται και καθορίζονται μόνο από τις συμφωνίες κάτω από τις οποίες παρέχονται. Περαιτέρω δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και τη πληρότητα του υλικού, λογισμικού ή των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.
Το υλικό και οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου μπορεί να μην είναι ενημερωμένα με την τρέχουσα κατάστασή τους και ο δικτυακός τόπος δεν δεσμεύεται στην ενημέρωση τους.
Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας, αλλά εγγυόμαστε την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα τους.
Οι σελίδες του δικτυακού τόπου μπορεί να έχουν τεχνικά προβλήματα ή τυπογραφικά λάθη.

Λογαριασμοί μελών

Ο δικτυακός τόπος παρέχει στα εγγεγραμμένα μέλη του, πελάτες του, τη δυνατότητα αγοράς προιόντων κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης της ιστοσελίδας. Τα μέλη της ιστοσελίδας παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό λογαριασμό τους.
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται ο δικτυακός τόπος για οποιασδήποτε μορφής ζημία (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, αυτές που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια κερδών ή απώλεια δεδομένων) υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
Ο χρήστης του δικτυακού τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του λογαριασμού του και της πρόσβασης του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.
Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ’ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν.2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.

Υλικό, διαφημίσεις και ιστοσελίδες τρίτων

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δύναται να παρέχεται από τρίτους και σε περίπτωση εμπορικής συναλλαγής με διαφημιζόμενο ή τρίτο αντισυμβαλλόμενο μέλος, τότε η εμπορική συναλλαγή αυτή θα διέπεται από τους όρους συναλλαγών του αντισυμβαλλόμενου μέλους και όχι του δικτυακού τόπου.
O κάτοχος του δικτυακού τόπου δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων που συνδέονται με υπερσυνδεσμούς (links). Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη.

Τροποποίηση

Τροποποιήσεις στο υλικό και τις υπηρεσίες σε αυτό τον δικτυακό τόπο ή στα προϊόντα και τις τιμές που περιγράφονται σε αυτά, μπορεί να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

Πνευματικά δικαιώματα

Οποιοδήποτε υλικό, πληροφορία συμπεριλαμβανομένου κειμένων, εικόνων, αρχείων, λογοτύπων σε οποιαδήποτε μορφή υπό το όνομα “Endisis” είναι υλικό που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων (νόμος 2121/1993, «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων»).
Τα λοιπά κείμενα, εικόνες, υπηρεσίες, κλπ, που αναφέρονται στις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, συνεργατών, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Τυχόν αναπαραγωγή, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή/και εκμετάλλευση εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του endisis.gr επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Έλεγχος νομοθεσίας και δικαιοσύνης

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του κατόχου του δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου, ο χρήστης/επισκέπτης που προέβη στην παράβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον κάτοχο του δικτυακού τόπου στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.